ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Οργανική Μονάδα Έδεσσας θέλοντας να διασφαλίσει τα προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα έχει υλοποιήσει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα όπως ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και η διαφύλαξη του απορρήτου των πληροφοριών και των δεδομένων υγείας σας, αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητά μας.

Η Οργανική Μονάδα Έδεσσας έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων τον κ. Ανδρέα Ροδάκο και ως αναπληρωτή του τον κ. Κωνσταντίνο Θεοδωρόπουλο, στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε, μέσω της ηλεκτρονικής ταχυδρομικής διεύθυνσης dpo@gnedessas.gov.gr, ή του τηλεφώνου 23813 50176 για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (Πρόσβαση/ Διόρθωση/ Διαγραφή/ Φορητότητα/ Περιορισμός Επεξεργασίας/ Αντίταξη στην Επεξεργασία), όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Νοσοκομείου, η οποία βρίσκεται αναρτημένη εδώ. Τα δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία, είναι αυτά που απαιτούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2/άρθρο 9 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679 γνωστός και ως GDPR), αποκλείοντας κάθε άλλη μη επιθυμητή επεξεργασία αυτών.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Νοσοκομείου μας