Η Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ) αποτελεί καίριο μέλος της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) και βρίσκεται σε καθημερινή συνεργασία με την Πρόεδρο της Ε.Ν.Λ., σχεδιάζοντας και προτείνοντας μέτρα για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και ελέγχοντας την εφαρμογή τους. Εκτός των άλλων η ΝΕΛ αποτελεί μέλος της τριμελούς Ομάδας Εργασίας και Επέμβασης με στόχο την προώθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης των αποφάσεων της Ε.Ν.Λ., την επαγρύπνηση για την εμφάνιση αιφνίδιου προβλήματος που σχετίζεται με ενδονοσοκομειακή λοίμωξη και την άμεση διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών. Το Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στην Υ.Μ. ΈΔΕΣΣΑΣ στελεχώνεται από 1 Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων (Ν.Ε.Λ.) οι οποία υπάγετε οργανικά στη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου (ΦΕΚ 388/Β΄/18.02.2014).


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Ενίσχυση και παρακολούθηση των πρακτικών φροντίδας του ασθενή από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σε συνδυασμό με την παροχή έντυπων οδηγιών ορθών πρακτικών φροντίδας.
 2. Επιτήρηση και καταγραφή της συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας του νοσοκομείου στην υγιεινή των χεριών.
 3. Εποπτεία και παροχή οδηγιών για την ορθή απολύμανση και αποστείρωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, των ιατρικών εργαλείων και των υλικών.
 4. Περιοδική καταγραφή των χειρουργικών λοιμώξεων.
 5. Επιτήρηση βακτηριαιμιών από ανθεκτικά στις καρβαπενέμες Gram αρνητικά παθογόνα, με ταυτόχρονη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ του ΕΟΔΥ.
 6. Επιτήρηση συμμόρφωσης στις προφυλάξεις επαφής και κυρίως τον φυσικό διαχωρισμό των ασθενών στα κλινικά τμήματα εκτός ΜΕΘ και μηνιαία αποστολή στοιχείων στο ΕΟΔΥ.
 7. Ενημέρωση των εργαζομένων, των ασθενών και των συνοδών στο σημείο της φροντίδας σε θέματα που αφορούν την πρόληψη των λοιμώξεων και τη διασπορά πολυανθεκτικών μικροοργανισμών.
 8. Η επιτήρηση και αντιμετώπιση ατυχημάτων του προσωπικού από μεταδοτικά λοιμώδη νοσήματα στο χώρο του Νοσοκομείου και η τήρηση σχετικού αρχείου.
 9. Οργάνωση και διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο προσωπικό του νοσοκομείου.
 10. Μέριμνα για την συμπλήρωση και αποστολή των δελτίων καταγραφής υποχρεωτικώς δηλούμενων λοιμωδών νοσημάτων στον ΕΟΔΥ.
 11. Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, τήρηση του αρχείου των πρακτικών της Ε.Ν.Λ.
 12. Εποπτεία της καθαριότητας των εσωτερικών και των εξωτερικών χώρων του νοσοκομείου.
 13. Εποπτεία τήρησης αρχών υγιεινής σε όλες τις διαδικασίες του τμήματος διατροφής (παραλαβή πρώτων υλών, αποθήκευση, παρασκευή, διανομή).
 14. Διεξαγωγή σεμιναρίων που αφορούν την καθαριότητα, την απολύμανση και τη διαχείριση των αποβλήτων σε υπαλλήλους του συνεργείου καθαριότητας.
 15. Σε συνεργασία με την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας εποπτεία των εργασιών απεντόμωσης και μυοκτονίας στους χώρους του νοσοκομείου.