Η ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Σ.Α.Ε.Κ. του Ν.4186/2013 αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, ιδρύθηκε στο ΓΝ.ΕΔΕΣΣΑΣ το 2015.
Λειτουργεί ως Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση με την ειδικότητα “Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας” της ομάδας προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας και απευθύνεται σε αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στεγάζεται σε οίκημα του νοσοκομείου στο κέντρο της Έδεσσας και διαθέτει χώρους με άρτια υλικοτεχνική υποδομή όπως:

 • Σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας – σύνδεση με internet.
 • Εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα.
 • Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας, διδακτικοί χάρτες, προπλάσματα.
 • Βοηθητικούς χώρους

Στόχος μας είναι:

 • η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών ώστε οι καταρτιζόμενοι μας να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες με κύριο γνώμονα την επαγγελματική τους καταξίωση και σταδιοδρομία .
 • να προετοιμάσουμε τον Βοηθό Νοσηλευτή ο οποίος θα μπορεί να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες εργασιακές απαιτήσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Εκπαίδευση

Τα μαθήματα διδάσκουν εκπαιδευτές/νοσηλευτές και ιατροί του νοσοκομείου μας με γνώσεις και εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΑΕΚ  με  το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Η ΣΑΕΚ συνεργάζεται στενά με το Νοσοκομείο καθώς εκτός των άλλων υποστηρίζει την Πρακτική Άσκηση των καταρτιζόμενων η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά στους φυσικούς χώρους του Νοσοκομείου.
Οι εκπαιδευόμενοι καταρτίζονται βάση του αναλυτικού τους προγράμματος.
 Η Κατάρτιση πραγματοποιείται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και συμμετέχουν σε αυτή καταξιωμένοι επαγγελματίες στον χώρο τους που προσδίδουν ιδιαίτερο κύρος και εγγυώνται την μεγιστοποίηση των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων.

Η Νοσηλευτική Διεύθυνση, το Νοσηλευτικό Προσωπικό, αλλά και το ιατρικό, συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, και μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στους εκπαιδευόμενους, και στηρίζουν πάντοτε τις προσπάθειές τους.
Οι καταρτιζόμενοι ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό και συμμετέχουν ουσιαστικά ως Βοηθοί Νοσηλευτές στην κλινική Νοσηλευτική,  δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες γνωρίζοντας έτσι το αυριανό επαγγελματικό τους περιβάλλον, πάντοτε με την καθοδήγηση και συμβουλευτική παρέμβαση των εκπαιδευτών της ΣΑΕΚ.


Τίτλος Σπουδών

Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης
Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στη  ΣΑΕΚ και τα 5 εξάμηνα Σπουδών λαμβάνουν Βεβαίωση  Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ).
Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας
Η ΒΕΚ δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, το οποίο είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-1998 με το οποίο ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο η οδηγία: 92/51/Ε.Ο.Κ.).
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
Η απόκτηση του Διπλώματος  μετά τις εξετάσεις πιστοποίησης παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν   Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.


Προοπτικές – Αγορά Εργασίας

Οι απόφοιτοι μπορούν να απευθύνονται για επαγγελματική αποκατάσταση στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
Μπορούν να αναζητήσουν εργασία ενδεικτικά σε:

– Νοσηλευτικές Μονάδες  του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα
– Δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
– Δομές Υγείας στους Δήμους (βοήθεια στο σπίτι)
– Υγειονομικούς σταθμούς
– Κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ
– Οίκους ευγηρίας
– Κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες
– Ως ελεύθερος επαγγελματίας στους ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι υπό ιατρική παρακολούθηση.


Εγγραφές

Η φοίτηση στη Σ.Α.Ε.Κ είναι πρωινή, και παρέχεται δωρεάν.
Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση.
Η αρχική εγγραφή γίνεται:

 1. με δήλωση στο παράλληλο μηχανογραφικό στις πανελλήνιες εξετάσεις
 2. με υποβολή αίτησης προς επιλογή του ενδιαφερόμενου στη Σ.Α.Ε.Κ
  εγγραφές πραγματοποιούνται 1 – 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ κάθε εκπαιδευτικού έτους.
  (Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται).
  Δικαίωμα αίτησης προς επιλογή έχουν οι εξής Τίτλοι Σπουδών :
  Απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, Πτυχίο ΤΕΛ, Πτυχίο ΤΕΕ- Β΄ Κύκλου Σπουδών.
  Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις ΣΑΕΚ, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας Β. Νοσηλευτικής των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ , ΤΕΛ , ΤΕΕ- Β΄ Κύκλου Σπουδών κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο.

Η κατάρτιση διαρκεί 5 εξάμηνα, επιμερισμένη ως εξής:
σε 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, (1200 ώρες ειδικότητας), και σε
1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησηςστο Νοσοκομείο συνολικής διάρκειας 960 ωρών.
Κάθε εκπαιδευτικό έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα φοίτησης έκαστο 300 ωρών κατάρτισης.
Το χειμερινό ολοκληρώνεται την 14η Φεβρουαρίου και το εαρινό την 30η Ιουνίου.
Η φοίτηση είναι υποχρεωτική σε όλα τα μαθήματα.
Στους αποφοίτους αφού ολοκληρώσουν και τα 5 εξάμηνα κατάρτισης χορηγείται Β.Ε.Κ/Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
• Σχετική αίτηση που δίδεται και συμπληρώνεται στη Σ.Α.Ε.Κ.
• Βεβαίωση ΑΜΚΑ
• Ο εκάστοτε προβλεπόμενος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο).
• Φωτοτυπία Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
• Βεβαίωση ΕΦΚΑ, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
• Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός/ εντός Ε.Ε., και ομογενών απαιτείται
• H κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών
• Άδεια παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.
• Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία, & Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2.


Διδακτέα Μαθήματα

Μαθήματα Α΄ ΕξαμήνουΜαθήματα Β΄ Εξαμήνου
1. Νοσηλευτική Ι (θεωρία και εργαστήριο)
2. Ανατομία (θεωρία)
3. Φυσιολογία (θεωρία)
4. Φαρμακολογία (θεωρία)
5. Πρώτες Βοήθειες (θεωρία και εργαστήριο)
6. Υγιεινή / Μικροβιολογία (θεωρία)
7. Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα (εργαστήριο)
1. Νοσηλευτική ΙΙ (θεωρία και εργαστήριο)
2. Παθολογία (θεωρία)
3. Χειρουργική Ι (θεωρία)
4. Γυναικολογία /Παιδιατρική (θεωρία)
5. Ψυχιατρική /Νευρολογία (θεωρία)
6. Νοσηλευτική Ι (Πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο)
Μαθήματα Γ΄ ΕξαμήνουΜαθήματα Δ΄ Εξαμήνου
1. Χειρουργική ΙΙ (θεωρία)
2. Αποστείρωση (θεωρία και εργαστήριο)
3. Αιμοδοσία (θεωρία)
4. Νοσηλευτική ΙΙ (Πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο)
1. Ορθοπεδική (θεωρία)
2. Αντιμετώπιση σε επείγοντα περιστατικά (θεωρία)
3. Νοσηλευτική ΙΙ (Πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο)

Βιβλία σε Ηλεκτρονική Μορφή:

(Για να αποθηκεύσετε τα βιβλία στον Η/Υ σας, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο όνομα του βιβλίου και επιλέγετε “αποθήκευση συνδέσμου ως”)