31/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ -ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ (ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ Δ.Ι.Ε.Κ. ΕΔΕΣΣΑΣ) ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (CPV 90911200-8)» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 355165 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ-Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 741.935,48€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 920.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 741.935,48€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 920.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ…

 

32/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (Υ.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ Υ.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)(CPV 55300000-3)» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 354854 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ-Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 483.870,97€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 600.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 483.870,97€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 600.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ.30/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 354714 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ    Ο.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ-Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)     (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 90.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ  ΦΠΑ)ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

36/2024 ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (CPV:50313200-4) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 202435/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (CPV:39340000-7) ΣΤΟ Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ. ΈΔΕΣΣΑΣ) ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 353470) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 350.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ (282.258,06€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.