ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2022

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «Συσκευή ξηράς θέρμανσης ορών και βιολογικών υγρών (πλάσμα)(CPV- 38436320-9) και Χειρουργική τράπεζα Οφθαλμολογικής  (CPV-33192230-3)» Στην ένταξη πράξης «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ν.Μ. Έδεσσας του Γ.Ν. Πέλλας στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» MIS 5073536 ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ…ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2022 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ) (CPV: 33696500-0)» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   159199,159200 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (Ο.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ-Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ #215.000,00€#  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) (100.000,00€ ΓΙΑ ΤΗ Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, 115.000,00€ ΓΙΑ ΤΗ Ο.Μ. ΈΔΕΣΣΑΣ) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΈΝΑ (1)ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  430.000,00€ με ΦΠΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2022