Η ποιότητα υπηρεσιών υγείας, όπου αναφέρεται στην παροχή της καλύτερης διαθέσιμης περίθαλψης στον ασθενή, δηλαδή να πραγματοποιείται αυτό που χρειάζεται, στον κατάλληλο χρόνο, με το σωστό τρόπο, στο άτομο που το έχει ανάγκη, εξασφαλίζοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Σκοπός:

  • Την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας σ ένα ασφαλές περιβάλλον,
  • Την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων των πελατών του καθώς επίσης και τις νομοθετικές υποχρεώσεις του νοσηλευτηρίου
  • Την εφαρμογή αυστηρών προδιαγραφών σε ότι αφορά θέματα ασφάλειας, υγιεινής και ποιοτικού ελέγχου.

Στόχος: η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των ληπτών υπηρεσιών Υγείας του Νοσοκομείου και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του ασθενή.
Το γραφείο Ποιότητας προκειμένου να προσφέρει στους ασθενείς και επισκέπτες του νοσοκομείου τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που έλαβαν, προχώρησαν στις παρακάτω ενέργειες.
Α) Αξιολόγηση Υπηρεσιών

  1. Τοποθέτηση συσκευής αξιολόγησης(Touchscreen Συσκευή)και σημάνσεις QR codes που περιλαμβάνουν το online ψηφιοποιημένο επίσημο ερωτηματολόγιο του Υπουργείου Υγείας που έχουν τοποθετηθεί σε χώρους αναμονής και θαλάμους ασθενών αντίστοιχα. Οι επισκέπτες με αυτόν τον τρόπο εκφράζουν άμεσα και απλά τη γνώμη τους σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υγείας.
  2. Ανάλυση και παρακολούθηση των στατιστικών δεδομένων.
  3. Βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών, με στόχο την ικανοποίηση των χρηστών υπηρεσιών υγείας.

B) Διεξαγωγή υπολογισμού Δεικτών Μέτρησης Ποιότητας (Ασφάλειας, Αποτελεσματικότητας και Ανταποκρισιμότητας) και κατ’ επέκταση συμμετέχει ως νοσοκομείο σε πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής Δεικτών Ποιότητας του ΟΔΙΠΥ.
Οι δείκτες αυτοί αφορούν την ασφάλεια των ασθενών και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στο νοσοκομείο.

Στόχος τους είναι η προσέγγιση της περίθαλψης με επίκεντρο τον άνθρωπο – ασθενή και την κάλυψη των αναγκών του.