Χορήγηση βεβαιώσεων – πιστοποιητικών

Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά νοσηλείας, ή βεβαιώσεις νοσηλείας ή αντίγραφα ιατρικού φακέλου χορηγούνται από το αντίστοιχο Ιατρικό Τμήμα και θεωρούνται από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών του Νοσοκομείου, μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης.
Οι αιτήσεις γίνονται από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. όλες τις εργάσιμες μέρες στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.

Επίσης, βεβαίωση νοσηλείας μπορείτε να λάβετε άμεσα και χωρίς αίτηση από την Εθνική Ψηφιακή Πύλη gov.gr κάνοντας κλικ εδώ.


Πιστοποιητικά Εξέτασης

Πιστοποιητικά εξέτασης είτε σε Επείγον είτε σε Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο χορηγούνται από το αντίστοιχο Τμήμα και θεωρούνται από τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου, μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης.
Οι αιτήσεις και η παραλαβή των αντιγράφων αυτών γίνονται από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. όλες τις εργάσιμες μέρες στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων η οποία βρίσκεται στο ισόγειο της νέας πτέρυγας.


Αλλοδαπών

Οι αλλοδαποί που ενδιαφέρονται για Πιστοποιητικά Υγείας προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια παραμονής στη χώρα μας, θα παραπέμπονται για ιατρικές εξετάσεις με ειδικό έντυπο, το οποίο θα τους χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου (Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων), και αφού ολοκληρώνουν όλο τον Ιατρικό έλεγχο, θα εξετάζονται από Παθολόγο του Νοσοκομείου στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία προκειμένου να τους χορηγείται το Ιατρικό Πιστοποιητικό με ραντεβού.


Πιστοποιητικά Υγείας

Η έκδοση Πιστοποιητικού Υγείας Υγειονομικού Ενδιαφέροντος προϋποθέτει κλινική εξέταση και παρακλινικό έλεγχο (ακτινογραφία θώρακος) στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Οι χειριστές τροφίμων υποβάλλονται επιπλέον σε εξέταση κοπράνων (παρασιτολογική και καλλιέργεια ως προς σαλμονέλα).
Ραντεβού για την Νοσοκομειακή Μονάδα Έδεσσας απαιτείται μόνο για την διενέργεια της εξέτασης κοπράνων. Τηλέφωνο ραντεβού 2381350292.
Οι εξετάσεις δύναται να πραγματοποιηθούν δωρεάν σε δημόσιο νοσοκομείο εφόσον προσκομιστούν ηλεκτρονικά παραπεμπτικά.
Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των παραπεμπτικών δύναται να γίνει:
– Στο ΠΕΔΥ Έδεσσας (Πρώην ΙΚΑ τηλ. ραντεβού 23810 27028)
– Σε Κέντρα Υγείας
– Σε οικογενειακούς ιατρούς
– Σε ιδιώτες ιατρούς εφόσον υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα.
Οι μη έχοντες ηλεκτρονικά παραπεμπτικά καταβάλουν το αντίτιμο των εξετάσεων του οποίου το κόστος είναι 12.15 €.

Η παραλαβή των πιστοποιητικών υγείας της Νοσοκομειακής Μονάδας Έδεσσας γίνεται κάθε Παρασκευή ώρες 8.00-14.00 από το Γραφείο Επισκεπτριών Υγείας. (Νούμερο 17) πρώτος όροφος, άνωθεν του κυλικείου. Τηλ. 2381350275.

Απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του Πιστοποιητικού Υγείας είναι: το Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Αριθμός ΑΜΚΑ και Αριθμός Ταυτότητας.


Κανονισμός για την χορήγηση των βεβαιώσεων / πιστοποιητικών

Σε περίπτωση που ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ή κηδεμόνας του δεν είναι σε θέση είτε να αιτηθεί είτε να παραλάβει το Πιστοποιητικό, τότε θα δύναται να το κάνει στη θέση του ένα άτομο εξουσιοδοτημένο βάση νόμου από τον ίδιο ή το νόμιμο εκπρόσωπο ή κηδεμόνα του.
Σε περίπτωση θανάτου, τα πιστοποιητικά νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς, καθώς και ο Ιατρικός του Φάκελος παραδίδονται στους νόμιμους κληρονόμους του, εφόσον είναι συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού με την προσκόμιση:
(1) Ληξιαρχικής πράξης θανάτου
(2) Πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών
(3) Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και σε περίπτωση δημοσιεύσεως διαθήκης πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως ετέρας διαθήκης και αντίγραφο διαθήκης.