Η Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν. Έδεσσας αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα, Μονάδες, Ειδικές Μονάδες, καθώς και Διατομεακά και λοιπά Τμήματα, ως εξής:

Παθολογικός Τομέας

 • Παθολογικό Τμήμα
  • Ειδική Μονάδα Πνευμονολογικού
  • Ειδική Μονάδα Παιδιατρικού
 • Καρδιολογικό Τμήμα
  • Ειδική Μονάδα Εμφραγμάτων
 • Νεφρολογικό Τμήμα
 • Μονάδα ΜΕΘ

Χειρουργικός Τομέας

 • Χειρουργικό Τμήμα
  • Ειδική Μονάδα Ουρολογικού
  • Ειδική Μονάδα Ορθοπαιδικού
  • Ειδική Μονάδα Οφθαλμολογικού
 • Αναισθησιολογικό Τμήμα
  • Ειδική Μονάδα ΜΑΦ
 • Μαιευτικό/Γυναικολογικό Τμήμα

Εργαστηριακός Τομέας

 • Βιοπαθολογικό – Βιοχημικό Τμήμα
 • Αιματολογικό Τμήμα – Αιμοδοσία
 • Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα
 • Τμήμα Παθολογικης Ανατομικής – Κυτταρολογικό
 • Φαρμακευτικό Τμήμα

Διατομεακά Τμήματα

 • Βραχείας Νοσηλείας
 • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
 • Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ)

Λοιπά Τμήματα

 • Παραϊατρικού Προσωπικού
 • Κοινωνικής Εργασίας
 • Διαιτολογίας – Διατροφής

Αρμοδιότητες Ιατρικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ορίζονται ως ακολούθως:
α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας.
β. Η προώθηση και προαγωγή της υγείας.
γ. Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την υπηρεσία.
δ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα.
στ. Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας.
ζ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
η. Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των νοσοκομειακών κλινών καθώς και η επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών, των Χειρουργείων και του ΚΕΦΙΑΠ.
θ. Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας.
ι. Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.
ια. Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας ασθενών, από κοινού με την νοσηλευτική υπηρεσία.
ιβ. Η εποπτεία της νοσοκομειακής βιβλιοθήκης.
ιγ. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση ιατρικών πράξεων.

Αρμοδιότητες του Φαρμακευτικού Τμήματος
Ο προγραμματισμός προμηθειών, η φύλαξη, η ταξινόμηση, η παρασκευή ιδιοσκευασμάτων, ο έλεγχος, η χορήγηση, η διανομή, η διακίνηση και διαχείριση του φαρμακευτικού και λοιπού υλικού αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ. Η ευθύνη του επιστημονικού ελέγχου του συνταγολογίου, η εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής που θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο έλεγχος των προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες του νοσοκομειακού φαρμακείου καθορίζονται σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
Η ευθύνη και η συμπαράσταση των νοσηλευομένων του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Η αναζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντίδα και η ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πολιτείας.

Αρμοδιότητες του Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού
Η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των κλάδων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ραδιολόγων – Ακτινολόγων, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, καθώς και άλλων επιστημόνων συναφών κλάδων υγείας σε ότι αφορά την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση Ιατρικών και Νοσηλευτικών πράξεων.

Αρμοδιότητες του Τμήματος Διαιτολογίας – Διατροφής
Φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθημερινών διατροφικών αναγκών των εσωτερικών ασθενών, καθώς για την πληροφόρηση των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή.
Στο τμήμα αυτό εντάσσονται επίσης οι επιστημονικές, οργανωτικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες όλων όσων απασχολούνται με τα τρόφιμα από την προμήθεια μέχρι την κατανάλωσή τους.