Το Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη μετονομάστηκε σε  Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας  με  ΦΕΚ 662/Τεύχος Β΄/02-03-2017.
 Στεγάζεται στο ισόγειο του παλιού κτιρίου του Νοσοκομείου (γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας)  και  στελεχώνεται  από τους κάτωθι υπαλλήλους:

  •  Δαβόρα Όλγα,  ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
  •  Παλτίδου Ελένη, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
  • Τόνα Γεωργία,  ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

Τo τηλέφωνo επικοινωνίας για τον πολίτη είναι το 23813 50246 και το e-mail :  koinoniki.yp@gnedessas.gov.gr
Η λειτουργία του σκοπό έχει τη διασφάλιση, προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας, για  έγκυρες και υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών υγείας, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Στο  γραφείο μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την άμεση ενημέρωσή τους για θέματα του Νοσοκομείου, να καταθέσουν προτάσεις ή  να υποβάλουν καταγγελίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας και κυρίως να προστατεύονται κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στο βασικό ανθρώπινο αγαθό της υγείας.

Σε περίπτωση που πολίτης επιθυμεί να καταθέσει µια επίσηµη καταγγελία, παράπονο , ή ακόμα και μία ευχαριστήρια επιστολή σχετικά µε τη λειτουργία του Νοσοκοµείου, παρακαλείται να συµπληρώσει και να καταθέσει το Έντυπο Παραπόνου ή το Έντυπο Ευχαριστήριας Επιστολής στο Γραφείο Προστασίας ∆ικαιωµάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας προσωπικά ή να το αποστείλει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: koinoniki.yp@gnedessas.gov.gr.
Το περιεχόµενο είναι εµπιστευτικό, θα εξεταστεί από το Γραφείο Προστασίας ∆ικαιωµάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και θα διερευνηθεί σε συνεργασία µε τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου ή τη σχετική ∆ιεύθυνση με σκοπό να συµβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.

Το γραφείο είναι αρμόδιο για:
•    την καθοδήγηση του πολίτη σε θέματα των τομέων Υγείας.
•    την σωστή ενημέρωση του πολίτη για τα δικαιώματά του.
•    την ενημέρωση του πολίτη για τις ενέργειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση των υποθέσεών του.
•    την κατεύθυνση του πολίτη στις αρμόδιες για τις υποθέσεις του υπηρεσίες.
•    την υποβολή προτάσεων για την βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και την απλούστευση των διαδικασιών τους.
•    την συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και η παραπομπή τους για εξέταση στα αρμόδια όργανα.
•    την σύνταξη εξάμηνης έκθεσης πεπραγμένων.
Με τον ν. 4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 θεσπίζεται το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Φυλλάδιο για τα Δικαιώματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας