ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 36/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΡΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 36/2022 ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΡΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (44316000-8, 44521000-8 44531510-9, 44115210-4, 44411000-4, 42531000-7)ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 44/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 44/2022 ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (CPV: 33100000-1)

    

Εγγραφές στο ΔΙΕΚ διδακτικού έτους 2022 – 2023

Σύμφωνα με την με αρ. Γ6α/Γ.Π23735/24-5-2022 απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας. ΤΟ ΔΙΕΚ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» Οι αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζομένων για εγγραφή στο Α’Εξάμηνο σπουδών θα υποβληθούν: Από την 1η έως και την 15η Σεπτεμβρίου στα γραφεία του ΔΙΕΚ και τις ώρες 8:30-13:30πμ. Με την συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού για τους υποψηφίους των πανελλαδικών…