50/2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV: 33696500-0)» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   267129,267130,267131 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ-Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ #211.575,00€#  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

44/2023 ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΡΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (44316000-8, 44521000-8 44531510-9, 44115210-4, 44411000-4, 42531000-7)53/2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (CPV: 33696500-0)

  

Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού Οστών

Έδεσσα, 05-09-2023                                                                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών διοργανώνει σε συνεργασία με τα Σύλλογο  «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», τη 2η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού Οστών: «Οι Νοσηλευτές  δίνουν ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ». Το Γενικό  Νοσοκομείο Έδεσσας συμμετέχει στην εν λόγω δράση την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου, ώρες διεξαγωγής 09:00-13:00, στο Ισόγειο του νέου κτιρίου του Νοσοκομείου όπου θα…Αλλαγές Επισκεπτηρίου

Έδεσσα, 05-09-2023                                                                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Λόγω αύξησης των εποχιακών λοιμώξεων, παρατηρείται και αύξηση του όγκου των νοσηλευομένων ασθενών στην Παθολογική κλινική. Ως εκ τούτου, για την εύρυθμη λειτουργία της κλινικής, την καλύτερη διαχείριση των περιστατικών και  για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας τόσο στις άλλες κλινικές του Νοσοκομείου μας όσο και στην κοινότητα, απαγορεύεται προσωρινά το επισκεπτήριο στην Παθολογική κλινική. Στις λοιπές κλινικές το επισκεπτήριο…

 

Διασφάλιση ποιότητας τροφίμων

Το νοσοκομείο εφαρμόζει Σύστημα για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων με στόχο την ασφάλεια και την ικανοποίηση των ασθενών. Στόχοι: Η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων από το προσωπικό εστίασης. Ο σωστός χειρισμός των τροφίμων ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι. Για την επίτευξη των ανωτέρω: Ακολουθείται και τηρείται το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με το πρότυπο…