Τίτλος Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ-Ν.Μ ΈΔΕΣΣΑΣ”», στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με Κωδικό MIS 5073536 και συνολική δημόσια δαπάνη 622.000,00 €.

Α/ΑΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
1ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ170.000,00€
2ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣ ΣΕ ΜΕΘ170.000,00€
3ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ150.000,00€
4ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ130.000,00€
5ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ150.000,00€
6ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ165.000,00€
7ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ)145.000,00€
8ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ110.000,00€
9ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ125.000,00€
10ΣΥΣΚΕΥΗ ΞΗΡΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ110.000,00€
11ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΟ120.000,00€
12ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΟ112.000,00€
13ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΙΝΗ ΤΟΚΕΤΟΥ125.000,00€
14ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΣ230.000,00€
15ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΟΦΘΑΛΜΟΛΙΚΗ)110.000,00€
16ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗΣ ΛΥΧΝΙΑ115.000,00€
17ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ185.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ  622.000,00 €

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 10/08/2021.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 01/06/2023.

Η αρχική λήξης της Πράξης ορίζεται η 09/08/2022.