Το νοσοκομείο εφαρμόζει Σύστημα για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων με στόχο την ασφάλεια και την ικανοποίηση των ασθενών.

Στόχοι:

  • Η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων από το προσωπικό εστίασης.
  • Ο σωστός χειρισμός των τροφίμων ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι.

Για την επίτευξη των ανωτέρω:

  1. Ακολουθείται και τηρείται το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000: 2018
  2. Ακολουθούνται αυστηρά όλες οι Διαδικασίες παραγωγής και διανομής των τροφίμων από την κουζίνα του νοσοκομείου,
  3. Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού με θέμα: «Βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων».
  4. Επαληθεύεται διαρκώς το εφαρμοζόμενο σύστημα με τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων, λήψη επιχρίσματος από τις επιφάνειες εργασίας στο χώρο της κουζίνας και δειγματοληψία τροφίμων.
  5. Παρακολουθούνται όλα τα κρίσιμα σημεία κατά την παραγωγικής διαδικασία.
  6. Εξασφαλίζονται οι απαιτούμενοι πόροι για τη διατήρηση και επικαιροποίηση του Συστήματος, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και των υποδομών στο χώρο εργασίας.