ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2024

Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας:”Φύλαξη των Ν.Μ.Γιαννιτσών και Ν.Μ.Έδεσσας“23/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ)22/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ   ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ