50/2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV: 33696500-0)» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   267129,267130,267131 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ-Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ #211.575,00€#  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

44/2023 ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΡΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (44316000-8, 44521000-8 44531510-9, 44115210-4, 44411000-4, 42531000-7)53/2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (CPV: 33696500-0)